Xatrac ha estat subvencionat amb l’ajut del Programa de Garantía Juvenil.

Es tracta d’una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. Els requisits que s’han de complir per a poder optar a aquest tipus d’ajut són:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea o tenir autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

2. Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

3. Tenir més de 16 anys i menys de 30 (també menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent)

4. No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

5. No haver rebut accions educatives/formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

6. Estar interessat en participar activament en les propostes que es plantegin des de la Garantia Juvenil.

Podeu consultar el perfil de la persona contractada a l’apartat EQUIP